Friday, September 5, 2008

Waldo

Elliebelly yarn. Frecklebottom pattern.
Photobucket

1 comment: